Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ :: สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ  
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ห้องเรียนเสมือน LMS
  
  

 

20 ม.ค.57 เวลา 10.00 น.  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ , ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ พาคณะเยี่ยมชมและให้ความรู้พื้นที่การเกษตรภายในมหาวิทยาลัย เช่น สวนผีเสื้อ,ฟาร์มโคนม,โคเนื้อ,แปลงเกษตรต่างๆ วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาดูงานเชื่อมความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในฐานะเจ้าบ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติและไว้วางใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา และหวังว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน

Date: 
Thursday, 6 February, 2014 - 23:00 to Friday, 28 February, 2014 - 23:00